Wybrane systemy edukacji w Europie

pexels-photo

Każde państwo posiada inny system edukacyjny. Często są one bardzo zróżnicowane. Dlatego najciekawsze zostały zaprezentowane poniżej.

Polski system, zna każdy z nas i pomimo reform, wprowadzanych przez kolejnych ministrów edukacji, nie zmienia się on w jakiś drastyczny sposób. Dlatego podsumowując w skrócie polskie szkolnictwo, wyróżniamy:

  • Przedszkole (obejmujące dzieci 3 do 6 roku życia)
  • Sześcioklasową Szkołę Podstawową (składającą się z dwóch etapów: klasy I-III, czyli edukacja wczesnoszkolna i klasy IV-VI)
  • Trzyletnie gimnazjum (największy błąd reformy oświaty z 1999 roku)
  • Szkoła średnia: liceum, technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa
  • Studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie

Islandia
Kształcenie obowiązkowe obejmuje dzieci od 6 do 16 roku życia i jest to tzw. Grunnskólar, składająca się z 10 klas. Egzamin końcowy przeprowadza się po ostatniej klasie z: języka islandzkiego, angielskiego, duńskiego (norweskiego lub szwedzkiego), matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz wiedzy o społeczeństwie. Kolejny etap szkolnictwa, trwa przeważnie cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia podjęcie studiów wyższych. Rok szkolny trwa dziewięć miesięcy, rozpoczyna się między 21 sierpnia a 1 września i kończy między 31 maja a 10 czerwca.

Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna)
Dzieci rozpoczynają naukę od 5 roku życia (chociaż wielu rodziców posyła dzieci do klasy zerowej już w wieku 4 lat). Kształcenie obowiązkowe podzielone jest na primary education (5-11 rok życia) i secondary education (11-16 rok życia). Drugi etap to szkoła średnia (16-18+), po czym można kontynuować edukację w ramach szkolnictwa wyższego.
Rok szkolny trwa od początku września do drugiej połowy lipca. Natomiast dzień nauki w szkole rozpoczyna się na ogół około 9:00, a kończy o 15:00 lub 16:00.

Hiszpania
Kształcenie obowiązkowe obejmuje uczniów w wieku od 6 do 16 lat i jest podzielone na dwa poziomy: kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i kształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia. Natomiast kształcenie ponadobowiązkowe obejmuje trzy typy kształcenia. Rok szkolny trwa 175 dni w okresie między pierwszymi dwoma tygodniami września a późnym czerwcem, natomiast lekcja trwa 55 minut. W Hiszpanii używa się czterech oficjalnych języków: hiszpańskiego, baskijskiego, galicyjskiego i katalońskiego.

Finlandia
Kształcenie obowiązkowe trwa dziewięć lat i obejmuje dzieci od 7 do 16 roku życia. Szkoły powszechne oferują dodatkowy rok nauki w X klasie, która jest nieobowiązkowa i przeznaczona dla uczniów, którzy nie dostali się do szkoły średniej II stopnia lub nie podjęli jeszcze decyzji dotyczącej dalszej nauki. (Klasa kończy się otrzymaniem dodatkowego świadectwa). Kolejnym etapem kształcenia jest ogólnokształcąca lub zawodowa szkoła średnia II stopnia, którego ukończenie umożliwia wstęp na wyższe uczelnie.
Nikt w szkole nie oszukuje, nie uchyla się od pracy i nie wagaruje. Młodzież zachowuje się w zgodnie z ogólnymi normami społecznymi, dlatego w szkołach nie są potrzebni ani ochroniarze, ani woźni, ponieważ o zachowanie czystości i pilnowanie porządku dbają sami uczniowie.

Niemcy
Nauka jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci od 6 do 18 roku życia. Kształcenie obowiązkowe obejmuje szkołę podstawową (6-10/12 rok życia), szkoły średnie I stopnia (10/12 – 15/16 rok życia) i szkoły średnie II stopnia (15/16 – 18/19 rok życia). Szkoły są czynne przez pięć lub sześć dni w tygodniu (w zależności od landu). Podobnie landy ustalają własne terminy przerwy wakacyjnej, która trwa 6 tygodni, natomiast ferie wiosenne i przerwy świąteczne są dłuższe. Najlepszą oceną jest jedynka, a najgorszą szóstka.

Holandia
Edukacja jest obowiązkowa od 5 do 18 roku życia, (ale 99% 4-latków rozpoczyna kształcenie szkolne). Każde dziecko obowiązkowo uczęszcza do szkoły w pełnym wymiarze od pierwszego szkolnego dnia miesiąca następującego po jego piątych urodzinach. Do ukończenia 16 roku życia uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu w wymiarze pełnym, a do ukończenia lat 18 podlega częściowemu obowiązkowi szkolnemu. Oznacza to, że przynajmniej 2 dni w tygodniu musi uczęszczać na zajęcia np. do szkoły zawodowej, co daje możliwość łączenia nauki z pracą. Dzieci muszą kształcić się w szkole w pełnym wymiarze przez 12 pełnych lat szkolnych i w każdym przypadku do końca roku szkolnego, w którym kończą 16 lat. Nacisk kładzie się na zdobywanie doświadczeń i praktycznych umiejętności.

Rumunia
Kształceniem obowiązkowym objęte są dzieci od 6 do 16 roku życia. 10-letnia edukacja podzielona jest na trzy etapy: szkoła podstawowa (4 lata), I etap szkoły średniej I stopnia – kształcenie ogólne (4 lata) i II etap szkoły średniej I stopnia, w ramach którego prowadzi się kształcenie ogólne, profilowane lub zawodowe (2 lata). Szkoła średnia trwa 4/5 lat, w zależności od wybranego typu placówki i kończy się egzaminem umożliwiającym podjęcie studiów. Natomiast studia wyższe obejmują cykl krótki (2- i 3-letni) w kolegiach uniwersyteckich i cykl długi (od 4 do 6 lat), realizowany w uniwersytetach, instytutach i akademiach.

Więcej informacji o systemach edukacyjnych można znaleźć tutaj.