Wpływ przemocy na psychikę dziecka

flickr.com - cb007

Żyjemy w rozwiniętym społeczeństwie i pomimo tego, że jesteśmy inteligentnymi istotami, to wciąż nie wszyscy potrafią radzić sobie z emocjami. Co ciekawe im bardziej podążamy za postępem, pośpiechem i szaleństwem życia, tym bardziej przestajemy odnajdywać się w świecie i radzić sobie z problemami. Chociaż istnieje wiele profesji pomagających ludziom, to nie wszyscy potrzebujący pomocy z niej korzystają i… zaczynają przenosić problemy i frustrację do domu, popadają w różne uzależnienia i odreagowują na rodzinie, przez co często dochodzi do przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej czy seksualnej.

Przemoc to działanie zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, skierowane przeciwko członkowi rodziny, w tym przypadku przeciwko dziecku. Narusza ono jego prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Przemoc wpływa destrukcyjnie na całą rodzinę, ale najbardziej cierpią dzieci. A jak wiadomo przemoc i znęcanie się nad dzieckiem to przestępstwo, co zapisane zostało w Kodeksie Karnym, art. 207 § 1.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Niestety wciąż wielu rodziców stosuje przemoc lub naraża swoje dziecko na liczne zagrożenia płynące z przemocy, awantur czy znęcania się psychicznego, co zostawia w umyśle dziecka głębokie rany.

Istnieją cztery kategorie działań krzywdzenia dzieci przez dorosłych:

  • Celowe wyrządzanie krzywdy, traktowane jako sposób krzywdzenia i kontrolowania ofiary (ukrywanie i izolowanie dziecka, grożenie wyrządzeniem krzywdy i bólu, w celu wymuszenia posłuszeństwa).
  • Mimowolne wyrządzanie krzywdy, w czasie ataku na partnerkę (partnera), kiedy dziecko podejdzie lub próbuje interweniować i powstrzymać atak sprawcy.
  • Stwarzanie środowiska, w którym dziecko jest świadkiem przemocy lub jej skutków (odczuwa ją bezpośrednio lub pośrednio – podsłuchując lub oglądając fizyczne skutki w postaci obrażeń i zniszczonego dobytku).
  • Wykorzystywanie dziecka, aby kontrolować maltretowaną partnerkę, bez względu na wyrządzaną krzywdę.

Natomiast wyróżnia się trzy grupy przyczyn przemocy w rodzinie: