Umuzykalnianie dzieci (6 rok życia)

Zajęcia umuzykalniające, wśród dzieci 6-letnich, trwają 25-30 minut i w swej treści niewiele odbiegają od zajęć prowadzonych z dziećmi 5-letnimi. Formy umuzykalniające pozostają takie same, natomiast zmieniają się proporcje czasowe, na korzyść śpiewania piosenek, gry na instrumentach, słuchania muzyki i improwizacji.

Dzieci 6-letnie powinny umieć:

1. W zakresie umuzykalniania:

 • Odróżniać tempo, dynamikę, rejestry muzyczne oraz prawidłowo określać kierunek linii melodycznej i rytmicznej.
 • Rozpoznawać znane piosenki i tańce po usłyszeniu ich fragmentów melodycznych i rytmicznych.
 • Określać nastrój słyszanej muzyki, starać się odtwarzać go ruchem lub rysunkiem.
 • Rozpoznawać budowę AB, ABA i ABC w piosenkach i tańcach.
 • Rozpoznawać i właściwie określać metrum dwu-, trzy- i czteromiarowe.
 • Wykorzystywać w różny sposób tematy rytmiczne (dwutaktowe  i dłuższe) oraz przebiegi rytmiczne piosenek i tańców.
 • Rozpoznawać dźwięk instrumentów perkusyjnych.
 • Improwizować głosem proste melodie do podanych tekstów i układać własne motywy rytmiczne.
 • Powtarzać głosem motywy melodyczne śpiewane przez nauczyciela lub grane na instrumentach.

2. W zakresie ruchu:

 • Prawidłowo i estetycznie poruszać się przy różnego rodzaju marszach, cwałach, biegach, skokach i podskokach.
 • Dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.
 • Reagować na różne sygnały hamowaniem i pobudzaniem ruchu oraz ustawianiem się z zachowaniem różnych odległości.
 • Posługiwać się rekwizytami w zabawach i ćwiczeniach.
 • Znać krok krakowiaka, polki, walca (bez obrotów) i trojaka.
 • Podawać własne propozycje interpretacji ruchowej piosenek.

3. W zakresie repertuaru piosenek:

 • Poznać około 25 nowych piosenek.
 • Śpiewać zespołowo, indywidualnie, w małych grupach z zachowaniem właściwej artykulacji, tempa i dynamiki.
 • Nauczyć się właściwego gospodarowania oddechem.

Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne. Wiadomości muzyczne i improwizacja.

Nauczyciel prowadzi zagadki i zabawy słuchowe, podczas których dzieci rozpoznają dźwięki instrumentów, melodie piosenek, tańców, głosy kolegów i fragmenty rytmiczne poznanych utworów. Dzieci określają kierunek linii melodycznej za pomocą ruchu ręki. Natomiast podczas ćwiczeń, zwrócone są plecami do źródła dźwięku i zamykają oczy, aby maksymalnie się skupić.

Śpiewanie i słuchanie piosenek.

Dzieci 6-letnie chętnie śpiewają i uczą się nowych piosenek. Rozszerza się skala ich możliwości głosowych, pozwalając na dobór interesującego repertuaru, zarówno od strony muzycznej, jak i literackiej. Zmniejsza się rola zabaw ruchowych do piosenek, na korzyść śpiewania zespołowego i indywidualnego.

Dzieci powinny już śpiewać czysto, z wyraźną dykcją, właściwie rozplanowanymi oddechami. Natężenie ich głosu nie powinno przekraczać mezzo forte (średnio głośno), w przeciwnym razie pojawi się krzyk.

Przy doborze repertuaru należy kierować się umiejętnościami głosowymi dzieci oraz stopniem ich zainteresowania daną piosenką. Zdarza się, że ciekawa muzycznie piosenka jest śpiewana niechętnie przez dzieci, natomiast inna, z niezrozumiałych przyczyn, wzbudza ich entuzjazm. W takiej sytuacji należy zrezygnować z uczenia mniej lubianej piosenki i przeznaczyć ją do słuchania.