Teoria inteligencji wielorakich

flickr.com - Eric Ward

Inteligencja to sprawność myślenia, reagowania, przewidywania, dostrzegania związków i abstrakcyjnego rozumowania. ​Definiowana jest jako zdolność jednostki do rozumienia otaczającego ją świata oraz umiejętność radzenia sobie z jego wyzwaniami. ​

W celu zmierzenia poziomu ilorazu inteligencji oraz możliwości umysłowych używa się skali liczbowej, która jest wynikiem wypełnienia testu ilorazu inteligencji, czyli tak zwanym IQ (z ang. intelligence quotient).​

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.”​ – David Levis​

W 1983 roku prof. Howard Gardner (amerykański psycholog i neurolog) opracował teorię inteligencji wielorakiej, w której Gardner pokazuje, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które testujemy i oceniamy w nauczaniu.  ​

Koncepcja zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej, ale istnieje kilka, (a dokładnie osiem) rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi.​

„Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne, ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron”.​ – Howard Gardner

Rodzaje inteligencji wielorakich Howarda Gardnera:

 1. Inteligencja matematyczno-logiczna
 2. Inteligencja ruchowa (fizyczno-kinestetyczna)
 3. Inteligencja językowa (werbalna)
 4. Inteligencja wizualno-przestrzenna
 5. Inteligencja muzyczna
 6. Inteligencja przyrodnicza
 7. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna)
 8. Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

1) Inteligencja matematyczno-logiczna przejawia się zainteresowaniem światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń logicznych.​Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją lubi: eksperymenty, układanki i puzzle, kosmos.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją matematyczno-logiczną to: ​naukowiec​, matematyk​, ekonomista​, astronom​, detektyw​, księgowy​, fizyk, programista, itp.​

Jak przeważająca inteligencja matematyczno-logiczna objawia się u dziecka?

 • Myśli logicznie.
 • Lubi ustaloną kolejność, porządek rzeczy i precyzyjne instrukcje.
 • Jest konkretne, dokładne, zorganizowane.
 • Lubi badać i zbierać informacje.
 • Lubi gry logiczne, łamigłówki i zagadki.
 • Umiejętnie szereguje, klasyfikuje, przelicza i grupuje przedmioty wg określonej cechy​.
 • Z łatwością dostrzega związki przyczynowo-skutkowe.
 • Docieka i zadaje wiele pytań dotyczących otaczającego świata.
 • Chętnie rozwiązuje problemy​.
 • Rozumie znaczenie symboli​.

2) Inteligencja ruchowa przejawia się szczególną umiejętnością wykorzystywania własnego ciała, potrzebą ruchu oraz zręcznego posługiwania się przedmiotami. ​Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.​ Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją lubi uczyć się przez wykonywanie różnych czynności oraz gry i zabawy ruchowe.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją ruchową to: sportowiec​, akrobata, aktor​, tancerz​, choreograf​, chirurg​, mechanik​, fryzjer, itp​.

Jak przeważająca inteligencja ruchowa objawia się u dziecka?

 • Lubi ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe. ​
 • Potrafi ciałem wyrażać emocje. ​
 • Łatwo się uczy różnych sprawności ruchowych. ​
 • Przoduje wśród rówieśników w sportach. ​
 • Ma dobre wyczucie odległości i przestrzeni. ​
 • Jest uzdolnione manualnie, dzięki czemu sprawnie posługuje się przedmiotami.​
 • Ma dobra koordynację ruchową. ​
 • Posiada dobre wyczucie własnego ciała. ​
 • Chętnie wykonuje różne prace ręczne. ​
 • W czasie rozmowy używa mowy ciała i gestykulacji.​

3) Inteligencja językowa charakteryzuje się zainteresowaniem światem słowa, umiejętnością wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo mówione i pisane.​ Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją lubi: literaturę, zabawę słowami, tworzenie wszelkich prac pisemnych, poezji, rymów i historii. Dobrze czuje się podczas formalnych przemówień i debat.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją językową to: pisarz​, dziennikarz​, publicysta​, polityk​, tłumacz​, nauczyciel, itp​.

Jak przeważająca inteligencja językowa objawia się u dziecka?

 • Lubi mówić, opowiadać i słuchać opowieści. ​
 • Jasno wypowiada się i posiada bogaty zasób słownictwa. ​
 • Potrafi tworzyć opowiadania i oryginalne historie. ​
 • Posiada łatwość uczenia się języków obcych.​
 • Jest wrażliwe na rytmy i dźwięki. ​
 • Ma dobrą pamięć słuchową oraz pamięć do imion i nazw.​
 • Często i chętnie zadaje pytania. ​
 • Zapamiętuje trudne słowa.​
 • Lubi recytować wiersze, łatwo zapamiętuje ​
 • Bardzo szybko podejmuje próby czytania.​

4) Inteligencja wizualno-przestrzenna charakteryzuje się zdolnością do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz patrzenia oczami wyobraźni – wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.​ Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją wrażliwa jest na otaczające przedmioty, kolory i wzory. Lubi kreatywnie tworzyć używając kolorów i różnych materiałów, układać puzzle i czytać mapy.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją wizualno-przestrzenną to: ​architekt, ​rzeźbiarz, ​malarz, ​reżyser,  ​pilot, ​projektant mody,​ fotograf, itp.​

Jak przeważająca inteligencja wizualno-przestrzenna objawia się u dziecka?

 • Posiada zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata​.
 • Jest wrażliwe na kształty, linie, przestrzeń, kolory.
 • Ma pamięć obrazową lubi bawić się układankami, mapami, labiryntami.
 • Lubi tworzyć przestrzenne formy (rysować, rzeźbić, wycinać, lepić)​.
 • Ma dobrze rozwinięty zmysł dotyku.
 • Łatwo odnajduje drogę w nowym miejscu.
 • Szybko uczy się korzystać z map i diagramów, gdyż rozumie schematy rysunkowe.
 • Lubi rozkładać różne rzeczy na części i potrafi złożyć je z powrotem.
 • Lubi sprawdzać w jaki sposób coś działa.
 • Chętnie słucha czytanego tekstu, gdy jest on ilustrowany​.

5) Inteligencja muzyczna charakteryzuje się łatwością percepcji i tworzenia muzyki, muzykalnością, dostrzeganiem i rozumieniem struktury utworów muzycznych. ​Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.​ Natomiast osoby z dobrze rozwiniętą inteligencją potrafią odtwarzać melodie i rytm po jednorazowym odsłuchaniu. Lubią tworzyć muzykę, słuchać i ją naśladować.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją muzyczną to: muzyk, ​instrumentalista,​ piosenkarz, ​śpiewak operowy, ​tancerz,​ dyrygent, itp.​

Jak przeważająca inteligencja muzyczna objawia się u dziecka?

 • Łączy muzykę z emocjami i własnym nastrojem.
 • Ma poczucie rytmu i z łatwością zapamiętuje rytmy i rymy.
 • Lubi śpiewać i słuchać muzyki​.
 • Chętnie uczy się przy muzyce.
 • Jest wrażliwe na dźwięki.
 • Ma dobry słuch muzyczny.
 • Znane utwory nuci, mruczy, podśpiewuje podczas zabawy.
 • Samodzielnie komponuje melodie.
 • Chętnie gra na instrumentach.
 • Lubi tworzyć muzykę na niekonwencjonalnych instrumentach​.

6) Inteligencja przyrodnicza charakteryzuje się wrażliwością i zdolnością dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory. ​Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.​ Natomiast osoby z dobrze rozwiniętą inteligencją rozumieją prawa natury i postępują zgodnie z nimi. Fascynują ich rośliny i zwierzęta oraz działalność na rzecz ochrony przyrody.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją przyrodniczą to: biolog,​ leśnik,​ weterynarz,​ geograf,​ geolog,​ rolnik,​ biotechnolog, itp.

Jak przeważająca inteligencja przyrodnicza objawia się u dziecka?

 • Lubi przebywać na świeżym powietrzu.
 • Lubi samodzielnie eksperymentować, doświadczać.
 • Pasjonuje się ekologią, zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi​.
 • Jest ciekawe świata roślin i zwierząt​.
 • Dostrzega zależności i wzorce w przyrodzie.
 • Obserwuje, rozpoznaje i kategoryzuje świat fauny i flory.
 • Fascynuje go otaczający świat.
 • Kolekcjonuje okazy przyrodnicze.
 • Zbiera albumy, obrazki czy książki o tematyce przyrodniczej.
 • Dba i chętnie opiekuje się zwierzątkiem czy roślinką.

7) Inteligencja intrapersonalna charakteryzuje się zdolnością do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem, postępowaniem i emocjami, wysoką samoświadomością, tworzeniem adekwatnego obrazu siebie i poszukiwaniem odpowiedzi na trudne pytania. ​Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.​ Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją lubi pracę w samotności, koncentruje się na emocjach i przeżyciach, posiada silną wolę i wewnętrzną motywację.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją intrapersonalną to: filozof,​ teolog,​ pisarz, ​psychoterapeuta,​ trener jogi, itp.​

Jak przeważająca inteligencja intrapersonalna objawia się u dziecka?

 • Lubi pracować samodzielnie.
 • Zna i wykorzystuje swoje mocne strony.
 • Buduje wewnętrzną motywację.
 • Samodzielnie poszukuje odpowiedzi.
 • Chętnie przebywa samo, wykonuje wtedy ulubione zajęcia.
 • Jest zaradne i niezależne.
 • Umie wyrazić swoje uczucia i emocje​.
 • Samodzielnie wyznacza i jasno precyzuje cele własne.
 • Lubi decydować o sobie​.
 • Posiada silną wolę​.

8) Inteligencja interpersonalna charakteryzuje się zdolnością do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumieniem innych ludzi, empatią, komunikowaniem się, negocjowaniem i wypracowywaniem kompromisów. ​Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.​ Natomiast osoba z dobrze rozwiniętą inteligencją jest lubiana, komunikatywna, wykazuje głębokie zrozumienie punktu widzenia innych ludzi oraz służy innym za przykład.​

Kierunek rozwoju, jaki mogą obrać osoby ze szczególnie rozwiniętą inteligencją interpersonalną to: psycholog, ​psychoterapeuta, ​terapeuta,  opiekun,​ nauczyciel,​ pielęgniarz,​ manager, itp.​

Jak przeważająca inteligencja interpersonalna objawia się u dziecka?

 • Lubi i potrafi pracować w grupie.
 • Łatwo nawiązuje kontakty społeczne i jest lubiane.
 • Ma zdolności przywódcze.
 • Jest komunikatywne.
 • Potrafi słuchać innych.
 • Zachowuje asertywność przy konfrontacji.
 • Dba o dobre relacje z innymi osobami.
 • Patrzy na świat oczyma drugiego człowieka.
 • Wczuwa się w sytuacje i problemy innych.
 • Potrafi rozwiązywać konflikty​.

Podsumowując:

 1. Każdy człowiek rodzi się wyposażony we osiem rodzajów inteligencji, które są rozwinięte w różnym stopniu i w trakcie życia (poprzez ćwiczenia, naukę, doświadczenia i przeżycia) są rozwijane indywidualnie.
 2. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych, co oznacza, że nie ma dwóch osób, które posiadałyby jednakowo rozwinięte inteligencje.
 3. Poszczególne obszary są dynamiczne – zmieniają się w trakcie życia i działania człowieka, współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach, ale co najważniejsze, można je rozwijać.

Źródło:
J. Faliszewska, Teoria inteligencji wielorakich, [w:] Przegląd Oświatowy 2007/7.​
H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce.
Fotografia: flickr.com – Eric Ward