Sfery rozwoju dziecka – percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, czyli ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do posiadanych doświadczeń. Percepcja słuchowa jest miarą sprawności aparatu słuchowego oraz zdolności człowieka do analizowania przekazu słuchowego. Najważniejszy jest pierwszy rok życia, podczas którego wszelkie nieprawidłowości są najbardziej widoczne i najłatwiejsze do wykrycia. Dlatego warto sprawdzić czy maluch prawidłowo reaguje na bodźce słuchowe.

1 rok życia:

 • Reagowanie bezruchem na bodźce słuchowe.
 • Zmiana zachowania na dźwięk ludzkiej mowy.
 • Odwracanie głowy w kierunku źródła dźwięku.
 • Zmiana zachowania pod wpływem tonu i modulacji ludzkiego głosu.
 • Emocjonalne reagowanie na muzykę.
 • Zainteresowanie cichymi dźwiękami, np. tykaniem zegara.

W doskonaleniu percepcji słuchowej najważniejsze jest rozwijanie słuchu poprzez dostrzeganie, rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków z otoczenia, zapamiętywanie bodźców słuchowych oraz doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów w zakresie percepcji słuchowej, warto ćwiczyć i kształtować słuch dziecka.

Ćwiczenia sprzyjające rozwijaniu percepcji słuchowej. (Ćwiczenia należy dostosować do możliwości dziecka):

 • Rozróżnianie, nazywanie i naśladowanie dźwięków zwierząt oraz innych przedmiotów z bliskiego otoczenia.
 • Odtwarzanie struktur dźwiękowych.
 • Śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków.
 • Układanie rymowanek.
 • Rozpoznawanie samogłosek  w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • Powtarzanie usłyszanych ciągów słów.
 • Szukanie ukrytych wyrazów w podanym wyrazie.
 • Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących.
 • Dzielenie zdań na wyrazy i łączenie wyrazów w zdania.
 • Wymyślanie wyrazów na określoną głoskę lub sylabę.