Rozwój poznawczy (6-11 rok życia)

Trzecim etapem rozwoju poznawczego wg Piageta jest faza operacji konkretnych. Obejmuje dzieci od 6 do 11 (czasami do 12) roku życia. Cechami charakterystycznymi stadium jest stosowanie logiki i alternatywnych perspektyw, dokonywanie operacji umysłowych bez myślenia abstrakcyjnego, rozumienie związków przyczynowo – skutkowych oraz całkowite wyzbycie się myślenia egocentrycznego.

Wyznaczniki pojawienia się stadium operacji konkretnych:

 • Myślenie jest słowno-logiczne, symboliczne.
 • Uczenie reguł następuje poprzez konkretne doświadczenia (jeszcze nie występuje formułowanie praw w postaci uogólnionej).
 • Pojawia się zmiana egocentrycznego patrzenia na świat, na rzecz spostrzegania go z perspektywy drugiej osoby.
 • Kształtuje się rozumowanie indukcyjne (od szczegółu do ogółu).
 • Następuje przyswojenie pojęć logicznych oraz relacji.
 • Wykształca się zdolność dokonywania kategoryzacji, czyli tworzenie klasyfikacji hierarchicznej, polegające na grupowaniu i porządkowaniu przedmiotów.
 • Pojawia się odwracalność operacji umysłowych.
 • Wykształca się decentracja, czyli zdolność rozumienia rzeczywistości (sytuacji, problemów i osób) z wielu różnych perspektyw i uwzględnianie wszystkich cech obiektu.
 • Następuje przyswojenie zasady zachowania ilości (ilość substancji pozostaje nie zmieniona, nawet jeśli jej wygląd ulegnie zmianie).
 • Rozwijają się pojęcia przyczynowości, przestrzeni, czasu, prędkości i stałości:
  • liczby (6-7 rok życia),
  • masy (7-8 rok życia)
  • ciężaru (9-10 rok życia)
  • objętości (11-12 rok życia)

Źródło:
B. J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka.