Ocenianie uczniów

Ocenianie to proces dający szansę na rozwój umiejętności, obejmujący stwierdzenia o etapach osiągania danych umiejętności. Jest to diagnoza postępów ucznia w procesie kształcenia i jasny obraz tego, czego dzieci nie umieją, dlaczego nie umieją oraz jakie błędy popełnia nauczyciel. Jest to także proces wyrażania o uczniach opinii za pomocą stopni lub oceny opisowej.

Do głównych celów oceniania zalicza się:

 • Diagnozowanie słabych i mocnych stron ucznia.
 • Dokumentowanie tego, co uczeń wie i potrafi.
 • Rejestrowanie tempa postępów w nauce.
 • Porównywanie uczniów.
 • Selekcja pod kątem przyszłej edukacji.
 • Diagnozowanie słabych i mocnych stron w stosowanych metodach nauczania.
 • Motywowanie.
 • Dyscyplinowanie.

Funkcje oceniania:

 1. Dydaktyczna (informacyjna, sterująca) – ocena powinna być miernikiem wyników pracy ucznia oraz powinna określać, na jakim poziomie jest wiedza, umiejętności i postawy ucznia, jakie posiada braki i co należy uzupełnić w przyszłości.
 2. Wychowawcza (motywująca, aktywizująca) 0 poprzez ocenianie nauczyciel wpływa na sferę emocjonalną, wychowuje poprzez kształtowanie właściwych i pożądanych postaw, rozwija zainteresowania nauką, pobudza wolę do samodzielnej pracy i brania odpowiedzialności za swój proces edukacyjny.
 3. Społeczna – ocena wskazuje miejsce ucznia w grupie społecznej (klasie), dając informację o tym, jaką pozycję w kategorii ucznia dobrego osiąga dziecko, jaka jest jego sytuacja i jakie mogą być przewidywania na przyszłość.

Rodzaje oceniania:

 1. Kształtujące – oznacza zbliżanie się do celu kształcenia.
 2. Sumujące – oznacza etapowy lub końcowy stan osiągnięć.
 3. Opisowe – oznacza wielostronną charakterystykę ucznia.
 4. Analityczne – oznacza szczegółowy wykaz umiejętności.

Przez całe życie jesteśmy oceniani i oceniamy innych. Pomimo powszechności ocen, nie jesteśmy wobec nich obojętni, ponieważ osoby oceniane obawiają się, że nie wypadną dobrze, jednocześnie motywując się o posiadania najlepszych stopni. Natomiast osoby oceniające nigdy nie są pewne adekwatności ocen. Jednak każda świadoma działalność czy pomiar skutku działania z założonym celem, powinna podlegać kontroli i ocenie.

Oceniając powinno się przestrzegać kilku zasad, które mogą pomóc nauczycielowi w trudnym procesie oceniania. J. Brzdąk i J. Miazgowicz nazwali je dekalogiem oceniania:

 • Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać je.
 • W ocenianiu należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami. Ocenianie powinno zachęcać ich do zaprezentowania swej kreatywności i oryginalności.
 • Cel oceniania należy jasno sprecyzować.
 • Ocenianie powinno być trafne. Wybrana metoda powinna sprawdzać dokładnie to, co podlega ocenie.
 • Ocenianie powinno być rzetelne.
 • Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz stymulować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy.
 • Ocenianie powinno skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy.
 • Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania.
 • Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia.
 • Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane.

Jednocześnie należy pamiętać, że dobre ocenianie:

 • Daje uczniowi i rodzicowi informacje o tym, co dziecko umie.
 • Uwzględnia możliwości ucznia.
 • Bierze pod uwagę wysiłek, jaki uczeń wkłada w wykonanie zadania.
 • Nie klasyfikuje uczniów.
 • Mobilizuje do dalszej pracy.
 • Nie pełni funkcji kary ani nagrody.
 • Nie krytykuje osoby.
 • Uwzględnia postęp, jaki dokonał się w uczniu.
 • Służy dziecku i dorosłemu, dając obraz posiadanych umiejętności i pozwalając im właściwie korygować swoje dotychczasowe postępowanie.

Źródło:
I. Kopaczyńska, Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia.
B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic.