Koncepcje: Psychologia i pedagogika humanistyczna

Twórcą psychologii i pedagogiki humanistycznej jest Carl Rogers (1902-1987). To amerykański psycholog i psychoterapeuta. Przedstawiciel i twórca nurtu humanistycznego w psychologii, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta. Autor wielu prac, wykładowca akademicki. Posiadał tytuł doktora honoris causa na wydziale psychologii uniwersytetu w Hamburgu.

Postulaty Carla Rogers’a, czyli 4 tezy psychologii humanistycznej:

 1. W centrum uwagi znajduje się osoba przeżywająca. W ten sposób doświadczanie jako najważniejsze zjawisko w poznawaniu człowieka przesuwa się w centrum.
 2. Nacisk kładzie się na specyficzne cechy ludzkie, tj. zdolność wyboru, kreatywność, wartościowanie i samourzeczywistnienie, w przeciwieństwie do mechanicznego i redukcjonistycznego pojmowania człowieka.
 3. Wybór formułowanych pytań i metod badawczych jest adekwatny do ich znaczeń w przeciwieństwie do podkreślania obiektywizmu kosztem sensów.
 4. Głównym postulatem jest poszanowanie wartości i godności człowieka, zaś przedmiotem zainteresowania jest rozwój jego wewnętrznego potencjału i umiejętności.

Główna idea: Człowiek jako aktywny twórca własnej egzystencji.

Psychologia i pedagogika humanistyczna – założenia:

 • Jej źródłami są humanizm i egzystencjalizm.
 • Powstała jako alternatywa dla psychoanalizy i behawioryzmu.
 • Powstała jako odpowiedź na potrzeby ludzkie (sensu, rozważania i zmysłowości).
 • Miała na celu przejście „od człowieka – robota, do człowieka – pilota”.
 • Stawiała osobę przeżywającą w centrum uwagi.
 • Interesowała się osobą i jej stawaniem się we współczesnym świecie, który ignorował ją lub umniejszał.
 • Człowiek jest całością.
 • W człowieku przeważają dobre aspekty jego osoby.
 • Człowiek staje się neurotykiem, gdy osobowość jego zostaje zaburzona przez działanie negatywnych sił.
 • Dominujące są przeżycia świadome.
 • Naturalnym motywem, który kieruje ludźmi jest samorealizacja. To podstawowa potrzeba rozwojowa. 

Osoba samorealizująca się kieruje się własnymi doświadczeniami, słucha swojego wnętrza, podejmuje sama decyzje i odpowiada za nie. Natomiast jeśli człowiek nie realizuje się, tylko żyje doświadczeniami innych ludzi i przeżywa je jako własne, następuje zaburzenie osobowości.

Terapia dialogu – koncepcja nastawiona na klienta:

 • Była niebezpośrednia, ukierunkowana na osobę.
 • Skupiała się na autentyczności – byciu realnym.
 • Opierała się na empatii.
 • Zakładała poszanowanie klienta przez terapeutę.
 • Wykluczała etykietowanie, dociekanie przeszłości i odbieranie odpowiedzialności klienta.
 • Stosunek terapeuta-pacjent (JA-TY) był w niej warunkiem wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

W pedagogice humanistycznej nauczanie uwzględnia podejście ukierunkowane na ucznia, czyli:

 • Uczniowie są zdolni do myślenia i samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Nauka jest oparta na wspólnych doświadczeniach i pomocach naukowych.
 • Uczniowie są współodpowiedzialni za proces uczenia się.
 • Uczniowie samodyscyplinują się.
 • Panuje atmosfera wzajemnej troski, słuchania się i wiarygodności.
 • Uczniowie ustalają własny program nauki we współpracy z nauczycielem.
 • W uczeniu się bierze udział cały człowiek.
 • Uczenie się w wolności.
 • Zawieranie kontaktów.
 • Wdrażanie samooceny.
 • Samostanowienie o sobie.
 • Uczenie się od osób w tym samym wieku.
 • Organizowanie grup osób uczących się.
 • Przeprowadzanie wspólnych projektów.
 • Traktowanie uczniów jako całkowicie równouprawnionych.
 • Uczenie się na podstawie rzeczywistych problemów.
 • Wykorzystywanie środków pomocniczych, z uwzględnieniem, że najważniejszym źródłem wiedzy jest osoba ucząca się.
 • Programowe wprowadzenie pomocy w nauce.
 • Przeprowadzanie badań naukowych.
 • Świadomą i wolną odpowiedzialność w klasie.

Natomiast nauczyciel-humanista posiada cechy:

 • Jest wiarygodny.
 • Jest wyrozumiały.
 • Stwarza klimat wolności.
 • Interesuje się swoimi uczniami.
 • Łatwo wczuwa się w odczucia uczniów.
 • Jest gotowy do udzielania pochwał.

W podejściu humanistycznym uczenie się jest znaczące, gdy:

 • Zostaje włączone osobiste zaangażowanie ucznia.
 • Jest zainicjowane przez osobę uczącą się.
 • Przenika całego człowieka.
 • Jest oceniane przez osobę uczącą się.
 • W całym doświadczeniu zawiera sens.

Źródło:
H. Gasiul, Psychologia osobowości.
M. Łobocki, Psychologia humanistyczna a wychowanie.
Pedagogika międzykulturowa [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1.