Koncepcje: Józef Galant

Józef Galant (1910-2003) to pedagog, doktor nauk humanistycznych, który prócz pracy pedagogicznej, badawczej i naukowej poświęcał czas na działalność społeczną. Stworzył koncepcje szkoły twórczej, opartą na integracji.

Pedagog rozumiał integrację, jako międzyprzedmiotowy proces dydaktyczno-wychowawczy, który jest pośrednikiem między nauczaniem całościowym, a przedmiotowym.

Założenia koncepcji integracji:

 • Treści nauczania występujące w różnych przedmiotach i dziedzinach życia, grupuje się według wybranych ośrodków tematycznych, zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
 • Układ nauczanych treści jest koncentryczny, wiadomości w ramach tematów są wybranymi fragmentami otaczającej nas rzeczywistości.
 • Kładzie się nacisk na dużą aktywizację dzieci i silnie skoncentrowaną stronę wychowawczą.

Istota integracji:

Treści kształcenia grupowane są według ośrodków tematycznych. Najważniejsze jest ukazanie dzieciom scalonego obrazu świata, które polega na wzbogacaniu, rozszerzaniu i uzupełnianiu treści lekcji z jednego przedmiotu, materiałami i czynnościami dydaktycznymi lub wychowawczymi z zakresu innych przedmiotów. Istotne jest tworzenie sytuacji zadaniowych pobudzających aktywność i pomysłowość dzieci.

Józef Galant uważa, że integracja międzyprzedmiotowa to łączenie treści różnych przedmiotów i czynności z nimi związanych w harmonijną całość, w celu przyswojenia, odkrywania, przeżywania i działania.

Autor wyróżnia rodzaje integracji:

 1. Integracja to treściowa spójność – KORELACJA.
 2. Łączenie treści wielu przedmiotów – INTEGRACJA ROZSZERZONA.
 3. Czynności typowe dla jednego przedmiotu wprowadza się na innych przedmiotach – INTEGRACJA CZYNNOŚCIOWA.
 4. Stworzenie atmosfery emocjonalnej i działaniowej – INTEGRACJA OSOBOWOŚCIOWA.
 5. Integracja wychowania i nauczania.

Józef Galant, wyróżnił 3 formy integracji międzyprzedmiotowej:

 1. Treściowa – wprowadza się zbieżne treści w czasie opracowywania zbliżonej tematyki różnych przedmiotów oraz wykorzystuje się wiadomości wcześniej zdobyte.
 2. Czynnościowa – czynności typowe dla jednego przedmiotu przenosi się na inne lekcje.
 3. Rozszerzona – wiąże się treści różnych przedmiotów.

W szkole twórczej, dla osiągnięcia celów, wszystkie jednostki pracują wspólnie. Dzieci łączą się w mniejsze lub większe grupy i wspólnie gromadzą materiały, uczą się i są czynne. Pracę dzieci koordynuje nauczyciel. Zbiorowa praca i wspólny wysiłek łączy dzieci i nauczycieli w harmonijny zespół. Rola nauczyciela polega na kierowaniu pracą uczniów, pobudzaniu, pomaganiu w szukaniu wskazówek, materiałów i środków. Nauczyciel współdziała i współpracuje z uczniami. Szkoła dba o harmonijny rozwój fizyczny i duchowy i, w tym celu, stwarza najkorzystniejsze warunki pod względem higieny ciała i ducha. 

W koncepcji integracji J. Galanta kładzie się nacisk na samodzielność, aktywizację ucznia, odkrywanie, przeżywanie, doświadczanie. Autor zauważa, że stosowanie teorii kształcenia wielostronnego rozwija harmonijnie osobowości uczniów, podnosi efekty pracy oraz prowadzi dzieci do zdobycia użytecznej wiedzy.


Źródło:
J. Galant, Integracja międzyprzedmiotowa w klasach początkowych.
Zdjęcie: www.freepik.com