Koncepcje: John Alford Stevenson

John Alford Stevenson (1886-1949) to doktor pedagogiki, który w szczególności zajmował się metodą projektów, opierając się na koncepcji uczenia przez działanie Johna Dewey’a. To jeden z twórców integracji.

Metodę projektów uznawał za nauczanie całościowe, polegające na podejmowaniu działań przez uczniów i koordynowanie ich pracy przez nauczyciela. Uczeń poznaje świat i określone zagadnienia przez działanie tworząc tzw. ośrodki nauki i pracy (projekty), wokół których koncentruje się aktywność intelektualna, duchowa i fizyczna.

J. Stevenson uważał, że projekt powstaje wtedy, kiedy zaistnieją następujące cechy postępowania metodycznego:

  1. Rozumowanie. Nabywanie wiadomości następuje głównie drogą rozumowania, dzięki wysiłkowi myślowemu ucznia, a nie poprzez pamięciowe przyswajanie.
  2. Postępowanie. Celem podstawowym podejmowanych działań jest zmiana postawy, a nie gromadzenie wiedzy.
  3. Naturalne podłoże. Zagadnienia problematyczne związane są z otaczającą rzeczywistością, są naturalne, nie sztuczne.
  4. Pierwszeństwo zagadnienia. Wprowadzenie zasad teoretycznych występuje w miarę, jak jest to potrzebne do rozwiązywania postawionych problemów.

Projekt to ognisko, wokół, którego skupia się zajęcia z różnych przedmiotów. Nauczyciel pracujący tą metodą musi zmienić swoją rolę na zajęciach – z podającej na organizatora i obserwatora samodzielnego uczenia się uczniów. Kształtuje ona u uczniów umiejętności związane z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy ich planowania i poszukiwania wsparcia, aż po ich realizację i ocenę. Co oznacza, że uczniowie uczestniczą w doborze celów i obmyślają sposób działania, a następnie realizują projekt oraz podsumowują i oceniają go.

J. Stevenson rozumiał realizację projektu w kategoriach rozwiązywania zagadnienia o charakterze problemowym w procesie twórczego myślenia. Natomiast sama metoda stawia na integrację uczniów, ich aktywizację i samodzielność oraz nie jest elementem, ale stanowi całościową organizację zajęć.

Założenia metody projektów:

  • Zakłada pełną samodzielność uczniów.
  • Opiera się o zadanie problemowe.
  • Realizuje charakterystyczne dla siebie cele.
  • Posiada określoną strukturę.

Źródło:
J. A. Stevenson, Metoda projektów w nauczaniu (1930).