Integracja wiedzy w umyśle dziecka

Integracja (z łacińskiego „integratio”) to złożony termin, który oznacza „scalanie”, czyli tworzenie całości z części i uzupełnianie brakujących elementów.

O integracji pisałam już tutaj. Jednak warto rozwinąć temat i przyjrzeć się integracji trochę bliżej. Integracja jest alternatywą dla przedmiotowego nauczania, które nie przynosi efektów, ponieważ nie pobudza dzieci do myślenia i działania. Integracja w nauczaniu przyczynia się do tego, że każdy nowo poznany element wiedzy, łączy się logicznie z już uformowanym systemem wiedzy – z jego strukturą.

Jaka jest istota integracji?

 • Kształtowanie postaw, akceptacja innych i siebie.
 • Podmiotowe postrzeganie dziecka.
 • Poznawanie scalonego obrazu rzeczywistości poprzez wielostronne działania.
 • Dostarczanie przeżyć, rozwijanie uczuć i aktywności twórczej dziecka.
 • Poczucie wartości.
 • Szanowanie indywidualnego tempa rozwoju, „odmienności dziecka”.
 • Integracja w dziecku.
 • Integracja wszystkich przedmiotów.
 • Integracja poprzez nauczyciela.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Integracja propozycji edukacyjnych (cele, treści, metody, środki).

Jak realizować integrację?

 • Wprowadzać działania sprzyjające aktywności dzieci i pobudzaniu ich twórczego działania i myślenia.
 • Zdobywać wiedzę w szkole i w pozaszkolnym środowisku.
 • Zmienić klasę szkolną w warsztat i laboratorium, które poprzez bogate wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzyjają samodzielnej aktywności.
 • Stosować pracę w grupach, uczenie się wzajemnie od siebie, podejmowanie różnych typów aktywności, realizację przez projekty, doświadczenia.
 • Przestrzegać zasady dotyczącej prawa dzieci do wyrażania swoich myśli, uczestnictwa w dyskusjach, zadawania pytań, formułowania hipotez, przypuszczeń i wpływu na własny proces edukacji.
 • Szanować indywidualność dziecka.
 • Realizować program nauczania bez podziału na przedmioty.
 • Dostosować czas do możliwości dziecka.
 • Stosować metody aktywizujące.
 • Wprowadzić ocenę opisową.
 • Współpracować z uczniami we wspólnym zdobywaniu wiedzy.

Po co integracja?

 • Aby… dziecko było postrzegalne jako niepowtarzalna całość.
 • Aby… respektować indywidualne różnice w rozwoju dziecka.
 • Aby… szanować indywidualność dziecka (potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania, doświadczenia).
 • Aby… uwzględniać indywidualne tempo rozwoju i odmienność dziecka – specyficzną dla niego logikę rozwoju.
 • Aby… respektować drogę nabywania kompetencji, dziecięcy styl myślenia i działania, odwołanie do jego natury.
 • Aby… dziecko było traktowane indywidualne, poprzez odpowiednią stymulację zdaniową.
 • Aby… uwzględniać miejsce rozwoju dziecka (jak daleko jest ono względem wymagań programowych).
 • Aby… wskazać rodzicom i nauczycielom czego dzieci powinny się nauczyć w tym wieku.
 • Aby… motywować i pobudzać dzieci do uczenia się tego, czego oczekuje od niego grupa społeczna.
 • Aby… wskazać dorosłym czego mają oczekiwać od dzieci w bliższej i dalszej przyszłości.
 • Aby… pogłębiać wiedzę, rozwijać własne zainteresowania i znajomość źródeł wiedzy.
 • Aby… uzyskać świadomość siebie i poznać własną wartość.
 • Aby… zrozumieć tolerancję i akceptację innych.
 • Aby… uzyskać stabilność emocjonalną.

Integracja wiedzy w dziecku w pigułce:

 • Pamiętaj o podmiotowym traktowaniu dziecka i niestereotypowym podejściu do zajęć.
 • Podaj ciekawy temat, zawierający nieznane dzieciom treści, które pobudzą je do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Stwórz bezpieczną i przyjazną atmosferę.
 • Pozwól dzieciom samodzielnie działać.
 • Zachęcaj do aktywności.
 • Stawiaj na współpracę w grupach.
 • Szanuj doświadczenia i wiedzę każdego ucznia.
 • Słuchaj siebie i dzieci.
 • Każdej lekcji dodaj odrobinę zaskoczenia i humoru.
 • Wszystko razem zmieszaj i zastosuj podczas zajęć, a stworzysz człowieka mądrego!